Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία

20,00

Η  προσέγγιση του αττικού πεζού λόγου είναι μια διαδικασία που συχνά προκαλεί αμηχανία στους μαθητές και δυσχεραίνει την προσπάθειά τους για επιτυχή απόδοση της μετάφρασης ενός  αρχαίου κειμένου στη νέα ελληνική.  Η μεθοδική επεξεργασία ενός κειμένου και οι τεχνικές προσπέλασής του συνιστούν απαραίτητο εφόδιο για όποιον προσπαθεί να κατανοήσει ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο.  Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί και η  Μεθοδολογία προσέγγισης του πρωτότυπου κειμένουστην αρχή του βιβλίου,  όπου με τρόπο εύληπτο παρουσιάζονται τα βήματα προσέγγισης του άγνωστου κειμένου. Η ανάλυση  του κειμένου κατά νοηματικές ενότητες εφαρμόζεται πρακτικά στο πρώτο θέμα των ενοτήτων 1- 10 του παρόντος εγχειριδίου.

Θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής – Β & Γ Λυκείου