28 Κριτήρια Ενιαίας Εξέτασης

13,00

Οι πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσ-
σας και Λογοτεχνίας καθορίζουν μια νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών /-τριών στις
πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα των Νέων Ελληνικών ημερήσιου και εσπερινού ΓΕΛ. Η
συγγραφική ομάδα των εκδόσεων ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις και τροποποιήσεις
του Υπουργείου Παιδείας ετοίμασε κριτήρια προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις
σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές (Αύγουστος 2019) και με τον τρόπο παρουσίασής τους
στο νέο σχολικό βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου, Φάκελος υλικού, Δίκτυα Κειμένων
(2019). Τα νέα κριτήρια ενιαίας εξέτασης παρουσιάζουν αλλαγές ως προς την δομή, το είδος
των ερωτήσεων αλλά και κάποιες επιπρόσθετες θεματικές ενότητες.
http://www.xatzithomas.gr/28/mobile/index.html#p=1
Κατηγορίες: ,